SASKATOON
SK

ST. JOHN SCHOOL RINK (HOLIDAY PARK)

1205 AVE. N S, , S7K 0J5,

Phone: 306-975-3366