KIRKLAND
QC

KIRKLAND PARK RINK

BEACON RD., , H9H 5J5,

Phone: 514-630-2719